Hørselstest

Hørselstest

Vi måler lyder (rene toner) i det frekvensområdet som er viktigst for tale, dvs 125 Hz – 8000 Hz (Hertz). Dette inkluderer et spekter som tester både mørke toner/basslyder og lyse toner/ diskantlyder. Disse frekvensene rommer det spekteret av lyd som er viktigst for taleoppfattelsen.

Hørselstesten vil også kunne avdekke om hørselsskaden sitter i indre øre. Da kalles det nevrogent hørselstap.

Eller om skaden sitter i mellomøret. Da kalles det mekanisk hørselstap. I noen tilfeller er det elementer av begge deler. Ved funn av mekaniske hørselstap vil HØR anbefale å ta et besøk hos en Øre Nese Hals lege, for å få ørene medisinsk vurdert av en ØNH spesialist.

Når vi måler hørselen vises resultatet av målingen i et audiogram. Tonene måles i hertz (Hz) og lydstyrken i decibel (dB).

Resultatene vi får når vi måler hørselen tegnes inn i denne kurven. På denne måten kan vi se i kurven hvilket volum som er nødvendig for at en lyd skal være hørbar, og ved hvilken tone som er målt. De rene tonene som benyttes, har ulik frekvens og styrke, fra bass til diskant.

Vi beskriver gjerne en hørsel mellom 0 og 20 dB som en hørsel innenfor normalområdet. I målingen finner vi det som kalles høreterskel, og det sikter til den svakeste lyden man kan oppfatte.

Les mer om hørselstap og hørselstest på www.sansetap.no

Taleaudiometri kan si noe om evnen til å oppfatte daglig tale og viser hørselens funksjon i stille omgivelser. Antall riktige ord noteres ned. Det spilles 10 og 10 ord på forskjellige lydnivå. Kan man gjenta alle de 10 ordene på et bestemt lydnivå, oppnår man 100 % taleoppfattelse for det nivået, 7 ord gir 70% osv.

Denne testen gir nyttig informasjon i forhold til hvor god nytte man kan forvente å få av et høreapparat, samt en indikasjon på hvordan man opplever lytting i hverdagen generelt, vel å merke i stille omgivelser.

Det finnes mange gode hjelpemidler som kan være med på å forenkle hverdagen dersom man oppdager at hørselen er nedsatt. Våre audiografer hjelper deg med å finne ut hva som er rett valg for deg i forhold til motivasjon, livssituasjon, behov, ønsker og muligheter.

Visste du at hvis du har et dokumentert hørselstap kan du få dekket høreapparat fra NAV med opptil 5910 kr pr øre, hvert 6. år?  Dette gjelder hos ØNH-Spesialister med rekvisisjonsrett. HØR tilbyr salg av høreapparater. Vårt tilbud er privat, og vi ønsker å tilby en mulighet for de som ønsker hjelp raskt og vi har fokus på kvalitet samtidig som vi vil være en avlastning for det offentlige tilbudet som i flere tilfeller har fått kritikk for å ha lange ventetider.

Fordelen hos HØR er ingen ventetid, lett tilgjengelig, audiografer som er brennende opptatt av din hørsel, et kundeorientert tilbud og nytt avansert og moderne utstyr. Vi tar dine behov på alvor og hjelper deg gjerne med å finne ut hva som er beste alternativ i ditt tilfelle.

Hørselstesten tar ca 60 minutter og ordinær pris er 699,-.

Book testen idag og vi gir deg 50%.

Trykk HER for bestilling av hørselstest

 

Forklaring på grader av hørselstap:

Det er forskjellige måter å høre dårlig på. Nedenfor ser du en veiledende illustrasjon av dette. Vær oppmerksom på at graderingen er basert på audiogramdata og at audiogrammet alene ikke kan gi et fullstendig bilde av en persons totale hørselsfunksjon. (Grad av hørseltap regnes ut fra gjennomsnittet av høreterskler ved 500, 1000, 2000 og 4000 Hz på det beste øret.)

0-24 dBHL: Normal/god hørsel

25–39 dBHL: Mild hørselsnedsettelse Du har problemer med å oppfatte hvisking, svak tale og tale i støyende omgivelser.

40–54 dBHL: Moderat hørselsnedsettelse
Du har problemer med å oppfatte vanlig tale, selv i nær avstand og rolige omgivelser.

55–69 dB HL: Moderat til stor hørselsnedsettelse
Du har problemer med å oppfatte tale, selv i daglige konversasjoner og i telefonen.

70–89 dB HL: Stor hørselsnedsettelse
Du har problemer med å oppfatte tale selv om det det prates høyt og tydelig. Du har problemer med å høre utrykningskjøretøy og en dør som slåes igjen.

90+ dB HL: Alvorlig stor hørselsnedsettelse
Du har problemer med å høre f.eks en motorsykkel som starter opp og maskinelt utstyr som motorsag etc.