Tinnitus Sample Case History Questionnarie (TSCHQ)-skjemaet er mye brukt internasjonalt, og den norske oversettelsen vil gjøre innhenting og evaluering av informasjon fra Tinnitus-pasienter enklere.

Det er nylig publisert en forskningsartikkel om oversettelse av et spørreskjema knyttet til tinnitus, hvor flere ved Hør har bidratt. Audiopedagogene Charlotte Caspari og Guri Engernes Nielsen har oversatt spørreskjemaet, og hatt hjelp av et audiologisk fagteam bestående av ØNH-leger og audiografer som har sikret oversettelsen. Audiograf Janne Hallset Mykkelbost hos Hør har bidratt i dette teamarbeidet. Guri Engernes Nielsen er i tillegg en av medforfatterne i studien.

Mye brukt internasjonalt

TSCHQ er et mye brukt spørreskjema internasjonalt. Det brukes til å vurdere de mest sentrale karakteristikker rundt en persons opplevelse av å leve med tinnitus samt personens tinnitushistorikk. TSCHQ ble valgt til denne pilotstudien fordi flere europeiske land holder på med oversettelser og valideringsprosesser av spørreskjemaer gjennom den internasjonale organisasjonen Tinnitus Research Initiative.

Studien hadde to formål. Det ene var å oversette spørreskjemaet til norsk av fagpersoner på hørselsområdet, med utgangspunkt i en oversettelsesmodell. Det andre formålet var å evaluere påliteligheten og gyldigheten av denne norske oversettelsen av TSCHQ.

Vil forenkle pasientarbeidet

Før gjennomføringen av denne pilotstudien eksisterte det ingen validerte spørreskjemaer om tinnitus på norsk. Mangelen på et slikt skjema kan føre til varierende resultater innen forskningsstudier. For praksisfeltet betyr det at leger og annet fagpersonell må hente inn informasjon om en persons tinnitus ved hjelp av intervju (tidskrevende), noe som gjør det vanskelig å evaluere en persons tinnitus over tid.

Til tross for at denne studien er en pilotstudie, anbefales den norske oversettelsen av TSCHQ til bruk av leger, audiografer, audiopedagoger og andre klinikere som jobber med tinnitus. En kopi av den norske oversettelsen av TSCHQ finnes via Tinnitus Research Initiatives nettsted. Den finnes også i artikkelen A preliminary validation of a Norwegian version of the Tinnitus Sample Case History Questionnaire av Martin Sørensen, Guri Engernes Nielsen og Linda Larsen.

Kategorier

Hørsel og høreapparat

Tinnitus og ubehag

Ørepropper og hygiene

Audiopedagog

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid