Tinnitus Retraining Therapy

Tinnitus Retraining Therapy er en spesifikk klinisk metode basert på den nevrofysiologiske modellen beskrevet av Pawel Jastreboff. HØR har audiografer med spesial kompetanse i Tinnitus Retraining Therapy og tilbyr fullverdig TRT-utredning og TRT-behandling.

Hva er TRT-behandling?

Tinnitus Retraining Therapy, forkortet som TRT, består av forskjellige behandlingsvarianter basert på forskjellige behov.

  • TRT – tinnitus
  • TRT – hyperakusis
  • TRT – misofoni
  • TRT – nedsatt lydtoleranse og/eller tinnitus
  • TRT – nedsatt lydtoleranse og/eller tinnitus i kombinasjon med nedsatt hørsel

Den nevrofysiologiske modellen beskriver koblingene og nerveaktiviteten mellom den underbevisste og den bevisste delen av hjernen vår. Mellom den subkortikale delen, hørselsenteret i hjernen og andre kortikale deler, samt det limbiske system og det autonome nervesystemet. Behandlings-metoden består av veiledende rådgivning kombinert med lydstimulering.

Metoden har til hensikt å oppnå habituering av reaksjonene som oppstår grunnet tinnitusen, og videre oppnå habituering av selve oppfattelsen av tinnitus.

Rådgivningen har til hensikt å reklassifisere fortolkningen av tinnitus-signalet slik at dette tolkes som et nøytralt signal. Og lydstimuleringen har som hensikt å svekke tinnitus-relatert nerveaktivitet.

Habituering er definert i Det store Norske leksikon som en prosess der reaksjonen til en stimulus avtar ved gjentatte stimuluspresentasjoner. Habituering er ikke sensorisk tilvenning eller tretthet, men læring.

Videre forklarer Det store Norske leksikon at habituering regnes som en av de mest fundamentale formene for tilpasning til omgivelsene. Habituering sees i nesten alle responssystemer og hos nærmest alle arter, og har en åpenbar funksjon ved at organismen lærer å «se bort fra» lite viktige stimuli som stadig inntreffer i en situasjon.

Hvor god effekt du vil få av TRT-behandling for tinnitus? Jastreboff har tall som viser at ca 80 % opplever en signifikant reduksjon i plagegrad. Dette kan bety at du får mindre reaksjoner på tinnitusen, opplever å høre den mindre i styrke, eller opplever den sjeldnere tilstede. For noen kan habittueringen bli så vellykket at du avlærer all bevissthet på signalet, og dermed oppfatter tinnitusen som borte.

Heidi viser finjusteringskurver

Utredningen hos HØR avdekker hvilke utfordringer du har, og audiografen din vil forklare og informere deg om hvilke TRT-tiltak som er hensiktsmessig for å redusere og behandle din plage.

Det er store variasjoner av plagegrad innen tinnitus, hyperakusis og misofoni, og det vil derfor også være forskjell på hvilke tiltak som er hensiktsmessig for den enkelte.

Ved behov for TRT-behandlingstiltak setter audiografen opp en spesialtilpasset behandlingsplan, skreddersydd etter dine behov. Behandlingsplanen går over 6 måneder. Denne består av en oppstarts-time med tilpasning av aktuelt utstyr og regelmessige kontrolltimer hver måned.

Audiografen din gir deg informasjon, råd og veiledning, basert på den nevrofysiologiske modellen. Du får tilpasset de hjelpemidlene som er riktige og viktige for deg.

Det kan være behov for lyd-hjelpemidler både til å bruke om natten og på dagen. Hvilke lydhjelpemidler som bør tilpasses og brukes avhenger av funnene ved utredning.

Foreligger det hørselsnedsettelse er det alltid å anbefale det vi kaller kombi-apparater, dette er høreapparater kombinert med lydgenerator. Ved nedsatt lydtoleranse vil anbefalt forsterkning være anbefalt og innstilt først når lydtoleransen er normalisert.

Våre audiografer følger deg derfor tett i denne 6 måneders perioden. Vi evaluerer behandlingseffekten fortløpende, og justerer tiltakene tilpasset deg og din plage. Vi tilpasser og justerer tilført lyd og sikrer riktig bruk av lyd-stimulering.

Lurer du på om TRT-behandling kunne vært aktuelt for deg? Bestill en time for utredning her og få informasjon og anbefalinger om tiltak fra være erfarne audiografer med spesialkompetanse på Tinnitus Retraining Therapy.

Kilde:

  • Det store Norske leksikon

Eksperter innen ørehelse og hørsel - helt uten ventetid